KATALOG
 BIBLIOTEKI

Instrukcja obsługi katalogu on-line


Przed rozpoczęciem pracy z katalogiem konieczne jest ustawienie prawidłowego indeksu wyszukiwawczego. Służy do tego panel wyboru z rozwijalnym menu indeksów wyszukiwawczych oraz innymi opcjami dodatkowymi. Domyślnie ustawionym indeksem jest przegląd nowości, który pozwala zapoznać się z nowymi nabytkami Biblioteki. W trybie tym nie można jednak prowadzić kwerendy zbiorów, możliwe jest wyłącznie przeglądanie wyświetlonych opisów.Jak powyżej wspomniano, aby rozpocząć wyszukiwanie należy z menu rozwijalnego indeksów wyszukiwawczych wybrać jedną z dostępnych opcji. Wybór powinien być podyktowany potrzebami wyszukiwawczymi. Każdy z indeksów umożliwia przeszukiwanie bazy zbiorów Biblioteki na inny sposób.

Indeks autorski

Nazwa tego indeksu nie w pełni oddaje jego funkcjonalność. Pozwala on bowiem na wyszukiwanie zarówno autorów, jak i redaktorów, a także – w pewnym zakresie – tłumaczy i innych osób, które przyczyniły się do powstania danej publikacji. W indeksie tym odnajdziemy również przedmiot ich działalności. Aby skorzystać z indeksu należy wpisać nazwisko autora (lub innego współtwórcy), którego książkę (książki) chcemy znaleŸć. Po wpisaniu np. MICKIEWICZ i naciśnięciu przycisku SZUKAJ na ekranie zostaną wyświetlone wyniki poszukiwań. Jeżeli w bazie znajduje się hasło MICKIEWICZ, ukażą się tytuły książek autorów o tym nazwisku wraz z opisami. W przypadku braku poszukiwanego hasła w bazie wyświetlą się wyniki przybliżone w postaci tabeli z nazwiskami autorów i przypisaną im liczbą publikacji. Kliknięcie na nazwisko spowoduje rozwinięcie listy książek wybranego autora.

Indeks tytułowy

Korzystanie z tego indeksu możliwe jest wówczas, gdy znamy przynajmniej początek tytułu poszukiwanej publikacji. Przykładowo: wpisanie wyrazu POLSKA spowoduje wyświetlenie wszystkich książek dostępnych w Bibliotece, których tytuły zaczynają się od tego wyrazu.

Indeks fragment z tytułu

Ten indeks będzie z kolei bardzo pomocny, gdy nie znamy całego tytułu poszukiwanej publikacji, a jedynie jego fragment (który niekoniecznie jest początkiem tytułu). Korzystanie z indeksu możliwe jest także w przypadku znajomości wyłącznie pojedynczych słów z tytułu. Przykładowo: wpisanie wyrazu KONSERWACJA spowoduje wyświetlenie nie tylko tytułów zaczynających się od niego, ale również tych, w których słowo to występuje w innym miejscu, np. Ideologia i konserwacja : architektura zabytkowa w Polsce w czasach socrealizmu. Wpisanie frazy KONSERWACJA ZABYTKÓW spowoduje wyświetlenie opisów, w których te dwa wyrazy występują obok siebie, np. Restauracja i konserwacja zabytków architektury w Polsce w latach 1795–1918. Jeśli jednak chcemy odnaleŸć tytuł, który zawiera dwa wyrazy niesąsiadujące ze sobą, należy połączyć je znakiem +. Wówczas wyświetlone zostaną książki, w których te człony tytułu występują, lecz nie obok siebie. Przykładowo wpisanie dwóch wyrazów: KONSERWACJA+OBRONNYCH spowoduje wyświetlenie książki Zagospodarowanie i konserwacja zabytkowych budowli : poradnik dla samorządów terytorialnych, właścicieli i użytkowników zabytków obronnych. W przypadku gdy baza nie zawiera żadnej książki, której tytuł spełniałby ten wymóg, wyniki poszukiwań zostaną przedstawione w tabeli grupującej wyniki osobno dla każdego z członów zapytania.

Indeks tematyczny

Każda pozycja znajdująca się w zbiorach Biblioteki opisana jest zestawem haseł przedmiotowych reprezentujących zawartość merytoryczną danej publikacji. Dzięki temu możliwe jest przeszukiwanie zbiorów Biblioteki bez znajomości konkretnego tytułu bądŸ autora publikacji. Przykładowo: wpisanie tematu FAŁSZERSTWO spowoduje wyświetlenie opisów wszystkich publikacji dotyczących tej tematyki znajdujących się w zbiorach Biblioteki. Po wyświetleniu wyników zawierających dane hasło może się okazać, że w opisie publikacji użyto także innych haseł przedmiotowych. Wszystkie hasła są podlinkowane, a zatem kliknięcie w jedno z nich spowoduje wyświetlenie wszystkich innych publikacji zawierających takie hasło.

Indeks serii

Umożliwia wyszukiwanie publikacji należących do danej serii wydawniczej. Po wpisaniu tytułu serii otrzymujemy informację o liczbie dostępnych pozycji do niej należących. W przypadku braku danej serii wyświetlone zostaną wyniki przybliżone.


Karta wyników

W wyniku odpowiedzi na zapytanie wyszukiwawcze otrzymujemy opisy bibliograficzne zbiorów zgromadzonych w Bibliotece. Opisy wyświetlone zostają w postaci karty wyników.


Na każdej karcie znajdują się podstawowe informacje o publikacji: tytuł i jego warianty, autorzy, adres wydawniczy i opis fizyczny dokumentu. Na karcie wyników wyświetlona zostaje także sygnatura dokumentu, która niezbędna jest do odnalezienia książki w Bibliotece. Ostatnim istotnym elementem są hasła przedmiotowe, które pozwalają, po kliknięciu jednego z nich, na przeglądanie pozostałych zbiorów dotyczących danego zagadnienia.