KATALOG
 BIBLIOTEKI

Zasady korzystania ze zbiorówRegulamin Biblioteki Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów

1.Siedzibą Biblioteki jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, ul. Goraszewska 7, 02-910 Warszawa.


2. Biblioteka gromadzi książki, czasopisma, filmy oraz dokumenty elektroniczne o charakterze fachowym, dotyczące zagadnień będących przedmiotem badań i zainteresowań Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.


3. Biblioteka otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00?15.00. O czasowym zamknięciu biblioteki lub ograniczeniu działalności uprzedza się stosownym komunikatem.


4. Biblioteka jest ogólnodostępna, a korzystanie z jej zbiorów bezpłatne.


5. Osoba zainteresowana skorzystaniem z Biblioteki NIMOZ jest zobowiązana:
- zapoznać się z regulaminem Biblioteki;
- ustalić termin wizyty w Bibliotece drogą telefoniczną (22 25 69 633) ze stosownym wyprzedzeniem;
- pozostawić w szatni wierzchnie okrycie i bagaż podręczny;
- wpisać się do zeszytu odwiedzin.

6. Osoba zainteresowana skorzystaniem z księgozbioru Biblioteki NIMOZ powinna przed wizytą skorzystać z katalogu dostępnego online i zapisać sygnatury potrzebnych publikacji (np. XIII.36 t.2). Użytkownik ma możliwość korzystania z katalogu online również z komputera dostępnego w Bibliotece NIMOZ.


7. Użytkowanie komputera dostępnego w Bibliotece NIMOZ możliwe jest wyłącznie w celu korzystania z katalogu online Biblioteki.


8. Użytkownik ma także wolny dostęp do księgozbioru Biblioteki. Tematyczne ułożenie księgozbioru pozwala na łatwe dotarcie do odpowiednich zagadnień. Wyjątek stanowią publikacje znajdujące się w dziale prawnym, do których nie ma bezpośredniego dostępu. Wybrane przy pomocy katalogu bibliotecznego publikacje z tego działu są dostarczane przez pracownika biblioteki.


9. Zbiory Biblioteki udostępniane są wyłącznie na miejscu.


10. Po zakończeniu pracy z materiałami bibliotecznymi Użytkownik zobowiązany jest do odłożenia wykorzystanych publikacji nawyznaczony do tego celu stolik.


11. Użytkownik Biblioteki ma prawo, po uzyskaniu zgody kierującego Biblioteką, do korzystania z własnego sprzętu komputerowego, a także wykonywania kopii z użyciem własnego aparatu cyfrowego lub telefonu komórkowego.


12. Istnieje możliwość zamówienia u pracownika Biblioteki odbitek kserograficznych, których koszt zgodny jest z Cennikiem usług kserograficznych NIMOZ.


13. Kopiowanie materiałów bibliotecznych dozwolone jest wyłącznie w granicach uregulowanych ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.


14. Pracownicy NIMOZ mogą korzystać z Biblioteki bez wcześniejszego uzgodnienia, a także wynosić publikacje poza obszar Biblioteki do poszczególnych działów merytorycznych znajdujących się na terenie NIMOZ. Fakt wyniesienia publikacji poza obszar Biblioteki i jej zwrotu do Biblioteki zgłaszany jest osobie kierującej Biblioteką. Informacja o wypożyczeniu i zwrocie zostaje odnotowana w zeszycie wypożyczeni pracowniczych. Możliwość wynoszenia publikacji poza obszar Biblioteki wygasa z chwilą ustania stosunku pracy.


15. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba kierująca Biblioteką może wyrazić zgodę na wypożyczenie przez pracownika materiałów z księgozbioru Biblioteki poza obszar Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Fakt wypożyczenia publikacji odnotowany zostaje w zeszycie wypożyczeni bibliotecznych.


16. Użytkownik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów i ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie powstałe z jego winy zniszczenia i uszkodzenia. Zauważone istniejące już uszkodzenia należy zgłaszać pracownikowi Biblioteki.


17. Użytkownik który uszkodził lub zgubił udostępniony dokument zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć identyczny egzemplarz. W przypadku, gdy nie jest to możliwe należy uiścić opłatę w wysokości równej trzykrotnej wartości tego dokumentu.


18. Nieprzestrzeganie regulaminu lub nieodpowiednie zachowanie pozbawia czytelnika prawa do korzystania z Biblioteki Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.


19. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem należy do kompetencji Dyrektora NIMOZ.